• 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 101.jpg
 • 111.jpg
 • 121.jpg
 • v.jpg
 • w.jpg
 • x.jpg
 • z.jpg

Menu Strony

Wiadomości Powiat

Statut

STATUT

TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW NOWEGO ŻMIGRODU

 

Rozdział I

Przepisy ogólne

$ 1

1.     Stowarzyszenie nosi nazwę: Towarzystwo Miłośników Nowego Żmigrodu.

2.     Stowarzyszenie, jako organizacja zarejestrowana, posiada osobowość prawną.

3.     Siedzibą stowarzyszenia i jego władz jest Nowy Żmigród ul. Dukielska1

                                                       $ 2

1.     Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar gminy Nowy Żmigród.

2.     Stowarzyszenie ma prawo powoływania wiejskich kół Stowarzyszenia.

3.     Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie i charakterze działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

$ 3

1.     Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2.     Znaki zatwierdza Walne Zebranie Członków.

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

$ 4

1.     Celem Stowarzyszenia jest:

a/ szerzenie wiedzy o przeszłości historycznej Nowego Żmigrodu i okolicy,

b/ popularyzowanie osiągnięć społeczno-kulturalnych i gospodarczych,

c/ ochrona zabytków i pamiątek historycznych gminy,

d/ integracja społeczności lokalnej w zakresie wszechstronnego rozwoju Nowego Żmigrodu i okolicy.

e/ Prowadzenie działalności kulturalnej, sportowej, charytatywnej oraz wydawniczej.

$ 5

1.     Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a/ skupienie osób fizycznych i prawnych do wspólnego działania na rzecz wszechstronnego rozwoju gminy,

b/ organizowanie odczytów, wykładów i pogadanek o Nowym Żmigrodzie i okolicy,

c/ opracowywanie i wydawanie publikacji: roczników, przewodników, folderów, biuletynów i innych wydawnictw o tematyce regionalnej,

d/ urządzanie wystaw ilustrujących różne okresy przeszłości gminy,

e/ opieka nad zabytkami, pamiątkami i miejscami pamięci narodowej oraz tworzenie izb muzealnych,

f/ składanie wniosków i memoriałów do władz odnośnie spraw objętych statutową działalnością Stowarzyszenia,

g/ prowadzenie kroniki obejmującej wydarzenia bieżące w gminie i Stowarzyszeniu.

$ 6

1.     Stowarzyszenie może ustanowić wyróżnienia i odznaki honorowe i nadawać je osobom fizycznym, osobom prawnym, instytucjom zasłużonym dla celów realizowanych przez Stowarzyszenie.

 1. Ustanowienia wyróżnień i odznak należy do kompetencji Walnego Zebrania Członków.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia

$ 7

1.     Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1/ członków zwyczajnych

2/ członków wspierających

3/ członków honorowych

$ 8

1.     Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby pełnoletnie – obywatele polscy i cudzoziemcy mający stałe miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – które popierają cele Stowarzyszenia.

$ 9

1.     O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych decyduje Zarząd w formie uchwały podjętej większością głosów.

 1. Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała jest ostateczna.

 

$ 10

1.     Członek zwyczajny posiada:

1/ czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,

2/ prawo uczestnictwa w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów Stowarzyszenia.

2.     Członek zwyczajny jest zobowiązany:

1/ brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia,

2/ przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,

3/ postępować zgodnie z zasadami koleżeństwa w stosunkach między członkami i nie naruszać dyscypliny organizacyjnej

4/ regularnie płacić składki członkowskie

3.     Praca członka zwyczajnego na rzecz Stowarzyszenia jest wykonywana honorowo, z wyjątkiem członków, z którymi doraźnie zawarto umowę o dzieło, na wykonanie zadań specjalistycznych.

$ 11

1.     Ustanie członkostwa następuje na podstawie uchwał Zarządu z następujących przyczyn:

1/ skreślenia z listy członków,

2/ rezygnacji z członkostwa złożonej na piśmie,

3/ z przyczyn losowych.   

4/ Skreślenie następuję za nieprzestrzeganie postanowień statutowych

$ 12

1.     Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na miejsce zamieszkania, siedzibę w kraju lub za granicą, która za swą zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia, za pomoc w realizacji jego celów.

 1. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie  wysokości.

$ 13

1.     Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie Członków.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

$ 14

1.     Władzami Stowarzyszenia są:

1/ Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

2/ W okresie między Walnymi Zebraniami władzę sprawuje Zarząd

3/ Komisja Rewizyjna

2.     Kadencja Władz Stowarzyszenia trwa 5 lata.

$ 15

1.     Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Głosowanie w sprawach personalnych jest tajne, chyba że zebranie postanowi inaczej.

$ 16

1.     Walne Zebranie Członków odbywa się co najmniej dwa razy w roku.

 1. Na wniosek Zarządu lub 1/3 członków można zwołać Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd. O terminie i miejsce Walnego Zebrania Członków oraz proponowanym porządku obrad Zarząd zawiadamia pisemnie na 14 dni przed terminem. W przypadku braku quorum uprawnionego do podejmowania uchwał Zarząd wyznacza następny termin zebrania, które uprawnione jest do podejmowania uchwał niezależnie od ilości obecnych członków.

$ 17

1.     Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1/ Wytyczanie kierunków działania Stowarzyszenia i podejmowanie decyzji w sprawach finansowych,

2/ powoływanie, odwoływanie i uzupełnianie składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

3/ rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

4/ udzielanie Zarządowi absolutorium,

5/ rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia,

6/ podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu, członkostwa honorowego, wysokości i terminów opłacania składek członkowskich,

7/ w sprawach przedstawionych przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną.

$ 18

1.     Skład Zarządu jest 5 – 9 osobowy. Zarząd stanowią: Prezes Zarządu. Z-ca Prezesa, Sekretarz, Skarbnik i członkowie.

 1. Zarząd jest upoważniony do uzupełnienia swego składu o jedną trzecią, do najbliższego Walnego Zebrania Członków.

$ 19

1.     Do zakresu działania Zarządu należy:

1/ ustalenie planów działalności,

2/ wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,

3/ zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

4/ prowadzenie spraw finansowych Stowarzyszenia,

5/ podejmowanie uchwał w sprawach przyjęcia i skreśleń członków

2.     Stowarzyszenie reprezentuje na zewnątrz Prezes Zarządu lub jego zastępca.

$ 20

1.     Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2.     Organizację i tryb pracy Zarządu określa regulamin pracy Zarządu uchwalony przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

$ 21

1.     Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Stowarzyszenia.

2.     Komisja składa się z trzech osób, w tym przewodniczącego, i ma następujące kompetencje:

1/ jest organem kontroli wewnętrznej,

2/ kontroluje całokształt działalności Stowarzyszenia, a w szczególności:

a/ realizację uchwał Walnego Zebrania,

b/ prawidłowość podejmowania decyzji przez Zarząd i ich wykonania,

c/ gospodarkę finansową

3/ składa Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie wraz a oceną działalności Zarządu i wnioskiem w podmiocie udzielenia absolutorium

4/ przedstawia Zarządowi wnioski w sprawie działalności Stowarzyszenia.

Rozdział V

Majątek i Działalność Gospodarcza Stowarzyszenia

$ 22

1.     Majątek Stowarzyszenia tworzą:

1/ ruchomości będą własnością Stowarzyszenia,

2/ inne prawa majątkowe,

3/ środki pieniężne.

2.     Majątek ten służy wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

3.     Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:

1/ składek członkowskich,

2/ dotacji, darowizn, spadków i zapisów,

3/ dochodów z własnej działalności i organizowanych odpłatnie imprez

4/ dochodów z majątku Stowarzyszenia,

5/ ofiarności publicznej oraz od sponsorów.

$ 23

1.     Stowarzyszenie  nie  prowadzi działalności gospodarczej.

2.     Stowarzyszeni może tworzyć spółki i przystępować do już istniejących.

3.     Stowarzyszenie gospodaruje majątkiem zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

4.     O pomniejszeniu majątku Stowarzyszenia decyduje uchwała Walnego Zebrania Członków.

5.     Oświadczenie woli o charakterze majątkowym, w tym zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Zarządu składa dwóch członków Zarządu, w tym Prezes.

Rozdział VI

Zmiana Statutu, Rozwiązywanie Stowarzyszenia.

$ 24

1.     Zmiana Statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić uchwałą Walnego Zebrania Członków podjętą bezwzględną większością głosów.

2.     Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej bezwzględną większością głosów.

3.     Uchwała powinna określać sposób likwidacji Stowarzyszenia oraz cel na jaki ma być przeznaczony pozostały po likwidacji majątek.

$ 25

1.     W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z póź. zm.).

Statut został przyjęty uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia odbytego w dniu 24.04.1997r

 

                                                                                  Prezes Stowarzyszenia: